ایجاد فروشگاه

درآمد بیشتر و تجربه متفاوت کسب و کار

در تنها بازار اجتماعی ایران

چرا کسب و کار در BVIS؟​

درگاه پرداخت امن

درگاه پرداخت امنﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ دردﺳﺮﻫﺎی اداری، ﺻﺎﺣﺐ درﮔﺎه اﻣﻦ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮﯾﺪ.

ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﻣﺎﻟﯽ

ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺑﺪار، در ﺟﺮﯾﺎن ﮔﺮدش ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺴﺐ‌وﮐﺎر ﺧﻮد ﺑﺎﺷﯿﺪ.

مشاوره ﻓﺮوش

ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺸﺎوره راﯾﮕﺎن BVIS درآﻣﺪﺗﺎن را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﯿﺪ.

ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن

ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن‌ﺗﺎن ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻣﺎ، وﻗﺖ‌ ﺧﻮد را ﺻﺮف ﮐﺴﺐ‌و‌ﮐﺎرﺗﺎن ﮐﻨﯿﺪ.

ﻓﻀﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ راﯾﮕﺎن

ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﺎﻣﺤﺪود و راﯾﮕﺎن در BVIS ﻣﺤﺼﻮﻟﺎت‌ﺗﺎن را ﺗﺒﻠﯿﻎ ﮐﻨﯿﺪ.

آدرس اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ

ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ داﻧﺶ ﻓﻨﯽ، ﺑﺮای ﺧﻮد ﯾﮏ آدرس اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.

ﺳﻮاﻟﺎت ﻣﺘﺪاول

کارمزد باسلام چند درصد است؟

9 درصد از هر تراکنش کارمزد BVIS است.

 
برای ارسال سفارش چه کاری باید انجام دهم؟

سفارش را تولید و بسته‌بندی کرده و از طریق پیک BVIS و یا پست ارسال کنید، و تمامی این مراحل را در پنل مدیریت غرفه اعلام کنید.

 
 
تسویه حساب بی ویس با فروشگاه ها چگونه است؟

تسویه حساب دو شرط دارد:

مراحل سفارش تا انتها توسط فروشگاه دار ثبت شده باشد – حتماً بارکد پستی برای سفارش درج شده باشد

رضایت مشتری روی سفارش ثبت شده باشد در این صورت BVIS سفارش را در اولین سه‌شنبه کاری با شما تسویه می‌کند.

ﻫﻨﻮز ﺳﻮاﻟﯽ دارﯾﺪ؟

با شماره زیر تماس بگیرید و از مشاوره رایگان تیم

خدمات فروشگاهداران بی ویس استفاده کنید.

شنیدن صدای شما هستیم.

09140932719

ﺑﺮای ﺷﺮوع آﻣﺎده‌اﯾﺪ؟


ﺟﺎی ﺷﻤﺎ در ﺑﯿﻦ فروشگاه داران ﻣﻮﻓﻖ و ﭘﺮ روزی BVIS

ﺧﺎﻟﯽ اﺳﺖ، ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎﻟﺎ به ﺟﻤﻊ BVIS ﺑﭙﯿﻮﻧﺪﯾﺪ

و ﻣﺴﯿﺮ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ را آﻏﺎز ﮐﻨﯿﺪ.


خرید و فروش آنلاین، بدون واسطه​

شما می‌توانید در «BVIS» به طور مستقیم از فروشگاهای بازاری,خانگی و محلی خرید کنید.
محصولات مورد علاقه‌تان را جستجو کنید، کیفیت‌ها را مقایسه نمایید و از بین هزاران فروشگاه دار، بهترین‌ها را برای خرید انتخاب کنید. فروشگاه کالاهای منحصربه‌فردشان را برای شما آماده می‌کنند و به آدرس‌تان ارسال می‌کنند.

کلیه حقوق این سایت متعلق به گروه کیوبیک (فروشگاه آنلاین BVIS) می‌باشد.

سبد خرید